កំរិតប្រើគ្រាប់ពូជ



នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Seed rate