កំរិតប្រាក់អោយខ្ចីនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Lending limit