កំរិតប្រាក់បៀវត្សនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Scale of salary, salary scale